به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ دی، به منظور آشنایی با روش نگارش و نحوه استفاده از نرم افزار Word در مکاتبات اداری ، دوره آموزش آیین نگارش و گزارش نویسی به مدت 5 ساعت ویژه کارکنان شرکت برگزار شد.

اجرای چنین دوره ای با حضور کلیه کارشناسان شاغل در پست های مختلف اداری شرکت بسیار حائز اهمیت بوده ،  و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با انواع گزارش نویسی، تنظیم فرم و مراحل آن، نقش مکاتبات در امور روزمره، شناخت قالب نامه های اداری، انواع آن و ضوابط مورد نیاز در تدوین آن، نشانه گذاری، ویرایش و پردازش نوشته ها ، پیش نویسی و طرز تهیه آن شنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ دی، به منظور آشنایی با روش نگارش و نحوه استفاده از نرم افزار Word در مکاتبات اداری ، دوره آموزش آیین نگارش و گزارش نویسی به مدت 5 ساعت ویژه کارکنان شرکت برگزار شد.

اجرای چنین دوره ای با حضور کلیه کارشناسان شاغل در پست های مختلف اداری شرکت بسیار حائز اهمیت بوده ،  و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با انواع گزارش نویسی، تنظیم فرم و مراحل آن، نقش مکاتبات در امور روزمره، شناخت قالب نامه های اداری، انواع آن و ضوابط مورد نیاز در تدوین آن، نشانه گذاری، ویرایش و پردازش نوشته ها ، پیش نویسی و طرز تهیه آن شنا شدند.